MISIUNEA GRĂDINIŢEI CU PROGRAM PRELUNGIT „SFÂNTA MARINA” CÂMPULUNG

Proiectul de dezvoltare pe termen lung al Grădiniţei cu program prelungit „Sfânta Marina” Câmpulung îşi formează misiunea plecând de la ceea ce înseamnă învăţământ de calitate.

Grădiniţa cu program prelungit „Sfânta Marina” Câmpulung      este locul unde COPILĂRIA, cu farmecul ei este la ea acasă şi unde, cu delicateţe sunt destăinuite tainele cunoaşterii.

Grădiniţa este o instituţie de educaţie, are rol de a oferi sprijin educativ pentru copii şi părinţi. Ea este terenul unor relaţii educative dintre care fiecare beneficiar-părinte, copil, educator

are de învăţat şi trebuie să se simtă valorificat şi important.
Misiunea noastră este depromovare a unui învaţământ deschis şi flexibil, capabil să asigure accesul egal la educatie pentru toţi copiii, indiferent de condiţia materială, nationalitate, rasă, apartenenţă religioasă, din perspectiva formării de competenţe, atitudini şi valori”, urmărind obiectivele:

 • Formarea personalităţii copilului ţinând seama de nivelul său propriu de dezvoltare, de nevoile sale afective şi de activitatea sa fundamentală- jocul;
 • Asigurarea unui act educaţional de performanţă, care să contribuie la formarea unei personalităţi autonome şi creative, la formarea unor copii sănătoşi, creativi, active, cooperanţi, care să se adapteze uşor la regimul şcolar şi la orice situaţie din viaţă;
 • Asigurarea părinţilor ca educaţia copiilor se face într-un mediu sigur prin întărirea parteneriatului cu părinţii;
 • Asigurarea condiţiilor necesare pentru dezvoltarea fizică, psihică, morală şi intelectuală a copiilor;
 • Evitarea exprimărilor, prejudecăţilor  de tip discriminator şi încurajarea diversităţii;
 • Dezvoltarea personalităţii copilului sub premise ,,învaţă-l să înveţe singur”;
 • Şanse egale de dezvoltare globală şi intelectuală a tuturor copiilor;
 • Dezvoltare de parteneriate cu: familia, comunitatea, şcoli, grădiniţe din judeţ, ţară şi străinătate.


VIZIUNEA GRĂDINIŢEI CU PROGRAM PRELUNGIT „SFÂNTA MARINA” CÂMPULUNG

Sub deviza “Aici răsarte soarele! Vino şi tu, copile!” Grădiniţa cu Program Prelungit „Sfânta Marina” Câmpulung îşi propune să devină o “Grădiniţă deschisă pentru toţi” prin crearea climatului socio-educaţional adecvat unei pregătiri de calitate, de nivel european, a unui mediu democratic şi creativ de dezvoltare pentru toţi şi pentru fiecare.

Tot ceea ce ştim, credem şi gândim despre copil se reflectă în tot ceea ce facem pentru el.

Cu cât ne vom apropia mai mult de el şi îl vom înţelege mai bine cu atât vom învăţa mai multe despre ceea ce ar trebuie să facem pentru al ajuta să crească şi să se dezvolte la nivelul întregului potenţial de care dispune.

Noi ne propunem să fim o grădiniţă care asigură egalitatea de şanse pentru toţi copiii indiferent de mediul social din care provin, de apartenenţa etnică sau religioasă altfel spus, uşile Grădiniţei cu Program Prelungit „Sfânta Marina” sunt deschise tuturor copiilor.

PRIORITĂŢI NAŢIONALE

 1. Implementarea metodelor de învăţare centrată pe copil;
 2. Dezvoltarea parteneriatelor cu agenţii economici, instituţii şi ONG- uri;
 3. Dezvoltarea curriculelor, conform cerintelor graficului tinta;
 4. Elaborarea şi dezvoltarea standardelor de formare profesională;
 5. Formarea continuă (metodica specifică);
 6. Asigurarea calităţii în educaţie prin predare – învăţare şi chiar cercetare care să contribuie la dezvoltarea personală a prescolarilor;
 7. Modernizarea bazei materiale a învăţământului preuniversitar;
 8. Asigurarea unui management educaţional de înaltă performanţă;
 9. Oferirea de şanse egale în educaţie indiferent de naţionalitate, sex sau minoritate;
 10. Dezvoltarea unor auxiliare ,materiale didactice pentru formare diferenţiată;
 11.  Asigurarea condiţiilor pentru integrare europeană.
PRIORITĂŢI ŞI OBIECTIVE REGIONALE ŞI LOCALE

 1. Dezvoltarea capacităţii de orientare şcolară şi profesională;
 2. Dezvoltarea parteneriatului GRĂDINIȚA- COMUNITATEA LOCALĂ;
 3. Prognoze sectoriale pe termen mediu şi lung.

ŢINTELE STRATEGICE ALE GRĂDINIȚEI

Grădiniţa cu Program Prelungit „Sfânta Marina” are următoarele ȚINTE STRATEGICE:

 • Asigurarea unui management eficient bazat pe motivare, implicare, participare;
 • Creşterea calităţii actului instructiv-educativ prin derularea de programe şi strategii pentru asigurarea unui climat stimulativ pentru performanţă, prin ofertarea unui Curriculum la decizia gradinitei diversificat şi atractiv, realizat prin consultarea părinţilor;
 • Stimularea dezvoltării personale şi profesionale a personalului didactic stimulând receptivitatea la nou şi interesul pentru perfecţionare şi formare continuă;
 • Diversificarea, îmbunătăţirea şi exploatarea raţională a resurselor materiale şi financiare si dezvoltarea acestuia prin atragerea de fonduri extrabugetare;
 • Promovarea imaginii gradinitei în contextul climatului concurenţial actual de descentralizare şi autonomie instituţională.

SCURT ISTORIC AL GRĂDINIŢEI

• anul 1979 – S-a înfiinţat G.P.P. nr. 2 Câmpulung, prin construirea în cartierul Vişoi a unui spaţiu modern, destinat educaţiei celor mici, având 8 grupe de preşcolari şi creşă;

• anul 2000 – Din cauza situaţiei economice, grădiniţa funcţionează doar cu două grupe de program prelungit şi două grupe de program normal;

• anul 2001 – În cadrul unui proiect iniţiat de inspectorul pentru învăţământul preşcolar Toma Georgeta, în care parteneri au fost Episcopia Argeşului şi Muscelului şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş, pentru o identificare şi personalizare a unităţilor de învăţământ preşcolar, G.P.P. nr.2 primeşte numele de “Sfânta Marina”;

• anul 2006 – Unitatea începe să atragă un numar din ce în ce mai mare de copii, funcţionând cu cinci grupe de program prelungit şi două grupe de program normal;

• anul 2009 – Prin decizia Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş, grădiniţa preia opt grupe de program normal aparţinând grădiniţelor 3 şi 4, unitatea funcţionând în acest moment cu 5 grupe de program prelungit şi zece grupe de program normal.

• în prezent, unitatea funcţionează cu un număr de 6 grupe program prelungit şi 2 grupe de program normal şi are ca structură si G.P.P nr.1 Câmpulung situată pe str.Matei Basarab nr.57 care funcţionează cu 2 grupe de program prelungit.